Klasseregler

1. Målebrev.
1.1 Enhver Banner 30 skal, for at kunne blive godkendt som standardbåd, være målt til gældende DS handicap regel samt overholde Banner 30 klubbens regler.

1.2 Målingen skal foretages af de respektive klubmålere.

2. Producenterklæring og klassebrev.

2.1 Som garanti for, at alle bådene er bygget i samme form eller identiske forme, der er fremstillet i overensstemmelse med konstruktør Niels Jeppesens konstruktionstegninger dateret d 8. januar 1979.

2.2 På basis af den individuelle producenterklæring kan Banner 30 klubben forsyne det gyldige målebrev med en påtegning om, at den pågældende båd overholder klassereglerne. Et målebrev med en sådan påtegning gælder som klassebevis.

3. Klubbens kontrolarbejde.

3.1 Til at foretage lejlighedsvis kontrol af at klassereglerne overholdes kan Banner 30 klubbens bestyrelse nedsætte en målergruppe.

3.2 Banner 30 klubben kan foranstalte kontrolmålinger, f. eks. på foranledning af klubmålere, kapsejladskomiteer eller på eget initiativ. Målingen betales af Banner 30 klubben, hvis denne har forlangt målingen, og det kontrollerede svarer til det i klassereglerne anførte. I alle andre tilfælde betaler bådejeren selv.

3.3 Kontrol af båd og sejl skal foregå ved afholdelse af klassemesterskaber.

4. Byggematerialer, udformning og vægt.

4.1 Skrog og dæk skal være fremstillet af glasfiberarmeret polyester i delvis sandwichkonstruktion og udformet i overensstemmelse med de originale konstruktionstegninger.

4.2 Kølen skal fremover være af støbejern, udformet og placeret i overensstemmelse med konstruktionstegningerne og køltegningen af 1. november 1980. Eksisterende blykøles vægt skal være 1190 kg +-15 kg. Støbejernskølens vægt skal være 1225 kg +- 10 kg. Ved måletalsberegninger benyttes for såvel blykøl som støbejernskøl en vægt på 1205 kg +- 30 kg.

4.3 Roret er fremstillet af glasfiberarmeret polyester og skal være udformet og placeret som angivet på konstruktionstegningerne.

4.4 Der tolereres ikke andre udformninger af konstruktionen og det er således kun tilladt at ændre på finish og beslag.

4.5Båden skal være apteret med standardaptering eller en aptering, der vægtmæssigt svarer til standardapteringen. Sejldugskøjer på rørkonstruktioner er således ikke tilladt.

4.6 En Banner 30 i målekondition – jfr. DS’s handicap regel (dvs. incl. rig, fald, skøder, et stel sejl, anker med kæde og tov, fendere, fortøjning, batteri m.v.) – skal have en vægt på mindst 2500 kg.

5. Rig.

5.1 Masten skal være anbragt på ruftaget som vist på konstruktionstegningerne. Det maksimale J-mål er 3.220 m. Masteprofillængde: 132 mm til 137 mm. Masteprofilbredde: 93 mm til 98 mm. Mastens vægt skal være mindst 3.3 kg/m. Materialet er aluminium. Mastens målemærker skal være mindst 15 mm brede. Mærke I placeres med overkant 880 mm +20 mm over ruftaget. Mærke II placeres med underkant 10.450 mm over overkant af mærke I (P-målet). Afstanden mellem overkant af mærke I og underkant af forstagets T-terminal må ikke være større end 8.540 mm. Afstanden mellem overkant af mærke I og overkant af spilerfaldsblok må ikke være større end 8.740 mm. Dette er også punktet for topvanternes fastgørelse.

5.2 Salingshornene skal udføres af aluminium. Længden må ikke overstige 840 mm målt mellem mast og topvant. Placeringen (målt til midten af salingshornet) skal være 3.470 mm over overkant af mærke I.

5.3 Bommen skal være af aluminium med permanent hulkehl for storsejlets underlig. Profil og dimensioner er fri. Bommens målemærke skal være mindst15 mm. bredt. Afstanden mellem målemærkets forkant og mastens bagkant (E-målet) er 3.700 mm, målt med bommen vinkelret på masten.

5.4 Spilerstagens profil, vægt og beslag er fri. Maksimum længde er 3.220 mm – målt som til DS’s handicap regel.

5.5Ståenderig omfatter: 2 topvant, 2 undervant, 2 løbende undervant,1 forstag, 2 bagstag i Ø5 mm rustfri wire samt 1 hækstag med hanefod i Ø4 mm rustfri wire.

5.6 Den løbende rig og skødningen af sejlene er fri indenfor de begrænsninger, der er angivet af IYRU’s kapsejladsregler.

6. Sejl.

6.1 De maksimale sejlmål fremgår af nedenstående. Der sættes ingen begrænsning i valg af materialer og vægt.

6.2 Storsejlet må ikke strækkes ud over de i regel 5.1 og 5.3 nævnte målemærker. Maksimal flynderbredde målt vinkelret på masten er 0,150 m. Afstanden mellem agterste overkant af flynder og skødebarm (agterliget) må ikke være større end 11,250 m. Bredden af storsejlet målt vinkelret på forliget må inklusive tovværksforlig ikke være større end 2,500 m på halv højde af agterliget (MGM) og 1,500 m på trekvart højde(MGU). Der sættes ingen begrænsning i brug af sejlpinde. Der skal være mindst 2 reb i storsejlet. Placering af reb er i øvrigt fri. Sejlmærket er et rødt banner. Bannerets dimensioner fremgår af den vedlagte målsatte skitse. Sejlmærke, nationalitetsbetegnelse og registreringsnummer udfærdiges af og placeres i henhold til IYRU’s regler.

6.3 Genua, krydsfok og stormfok i henhold til nedenstående skema. Det er tilladt med reb i genua og krydsfok. Gennemgående øverste sejlpind i krydsfok er tilladt. Det er tilladt at føre forsejlene i forstagsprofil.

Retur til top

Maksimummål:

SejlForligAgterligUnderligLP1/2-bredde
Genoa9,6009,0005,2004,8002,220
Fok9,6008,6003,3003,050
Stormfok6,5002,000

 

* Den dobbelte bredde af eventuelt forstagsprofil skal fratrækkes LP målet.

6.4 Spilere i henhold til nedenstående skema. Sejlet skal være symmetrisk om sin lodrette midterlinie. Der må ikke benyttes sejlpinde eller anden form for afstivning. Alle mål tages som anført i DS’s handicap regel.

Maksimummål:

 SideligUnderlig1/2-bredde
Spiler9,706,007,38

7. Sejlbegrænsning.

7.1 Under kapsejlads i klassen må højst medføres:

1 stk. storsejl,
2 stk. genua,
1 stk. krydsfok,
1 stk. stormfok, eller en ekstra krydsfok med reb,
2 stk. spiler.

8. Sikkerhedsudrustning.

8.1 Foruden den faste udrustning skal følgende befinde sig ombord under enhver kapsejlads i klassen:

1) 1 stk. anker på min 10 kg med mindst 30 m forsvarlig line,
2) 1 stk. rednings- eller svømmevest med fløjte pr. person
3) 3 stk. sikkerhedsliner,
4) 1 stk. redningskrans med automatisk lys,
5) 1 stk. kasteline (15 m flydbar),
6) Typegodkendte lanterner, der er funktionsdygtige i mindst 10 timer,
7) 1 stk. kompas
8) 1 stk. håndlampe,
9) 1 stk. raderreflektor,
10) 1 stk. tågehorn,
11) 1 stk. trykladet pulverslukker på min. 2 kg.,
12) 1 stk. nødhjælpskasse,
13) 1 stk. pøs eller tilstrækkelig lænsepumpe,
14) 1 stk. wiresaks eller nedstryger med klinger,
15) 4 stk. røde faldskærmsblus,
16) 4 stk. røde håndblus,
17) 4 stk. hvide håndblus eller signalpistol.

9. Diverse bestemmelser.

9.1 I forbindelse med afbalancering af båden er det ikke tilladt at benytte trapez, hængestropper, håndtag eller lignende.

9.2 Hydrauliske trimsystemer er ikke tilladt.

9.3 Søgelænder er tilladt.

9.4 Indenbords motorinstallation er tilladt.

10. Bilag til klassereglerne.

1) Tegning over Banner 30 Bly- og støbejernskøl, dateret den 1. november 1980.

koeltegn

2) Tegning over Banner 30 sejlmærke, dateret den 2. maj 1983.

sejlmaerke

3) Mastetegning over Banner 30, dateret den 29. april 1983.

masttegning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


*