Love for Banner 30 klubben

1.     NAVN OG ADRESSE.

1.1.   Foreningens navn er: BANNER 30 Klubben.

1.2.   Foreningens adresse er: Formandens.

2.     FORENINGS FORMÅL OG MÅLSÆTNING.

2.1.   Foreningen skal, som specialklub under Dansk Sejlunion, virke som
k­lasse­organisation for BANNER 30, og som sådan arbejde på,

at ­bevare BANNER 30 som en ensartet kapsejlads og familiestandard­klasse gennem kontrol af klassereglerne,

at sikre det bedst mulige sammenhold ­blandt BANNER 30 SEJLERE gennem disses med­lemskab,

at orga­nisere fælles (kap)sejladser til fremme af foreningens og medlemmernes trivsel,

at være samlingssted for Banner 30 både, uanset klassestatus.

2.2.   For at opfylde målsætningen skal foreningen etablere det bedst mulige samarbejde med bådens producent, med Dansk Sejlunion og med de lokale sejlklubber.

3.     MEDLEMSKAB.

3.1.   Enhver BANNER 30 ejer kan optages som aktivt medlem, og enhver interesseret kan optages som passivt medlem. De passive medlemmer kan deltage i alle klubbens arrangementer. Det er dog kun aktive medlemmer, der har stemmeret, ved klubbens generalforsamling. Passive medlemmer kan ikke optages i bestyrelsen.

3.2.   Optagelse på medlemslisten sker når indbetalingen af det til enhver tid gældende indmeldelsesgebyr og kontingent er registreret hos kas­sereren.

3.3.   Kontingentet opkræves senest den 1. oktober med sidste rettidige indbetaling pr. efterfølgende 1/1.

3.3b   Såfremt at en Banner 30 ejer for første gang tilmelder sig til den første i en måned, udregnes kontingentet frem til næste forfaldsdato, som 1/12 af årskontingentet gange det antal måneder, der er til næste forfaldsdato.

3.4.   Slettelse af medlemslisten finder sted, såfremt kontingentet ikke er betalt senest den 15. februar.

3.5.   Medlemmer, som overtræder de til enhver tid for Dansk Sejlunion gældende amatør og ordensregler, kan af bestyrelsen midlertidigt udelukkes fra foreningens arrangementer.  Første ordinære general­forsam­ling behandler et udelukkelsesproblem endeligt og tager stilling til evt. eksklusion, hvis bestyrelsen fremsætter motive­ret forslag herom.

3.6.   Udmeldelse skal ske skriftligt. Ved salg af båden opgives navn og adresse på den nye ejer til formanden.  Kontingentrefusion kan ikke finde sted.

4.     REGNSKABSÅRET.

4.1.   Regnskabsåret er fra 1/11 til 31/10.

5.     GENERALFORSAMLINGEN.

5.1.   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5.2.   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år medio november.

5.3.   Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens skøn og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlem­mer skriftligt til bestyrelsen har fremsat krav herom, med redegørelse for de forslag, som kræves behandlet.

5.4.   Enhver generalforsamling skal indkaldelse skriftligt eller pr. email med mindst 3 ugers varsel, og en ekstraordinær generalforsamling, der er krævet af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, afholdes senest 1 måned efter fremsættelsen af kravet. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og bilægges de forslag fra bestyrelsen, som ønskes behandlet.  Øvrige forslag, som ønskes behandlet under en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5.5.   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent.

2.  Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.

3.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5.  Indkomne forslag.

6.  Bestyrelsens planer for det kommende år.

7.  Budget.

8.  Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

9.  Valg i henhold til lovenes punkt 8.1.

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

6.     STEMMERET.

6.1.   Aktivt medlemskab giver ret til 1 stemme på generalforsamlingen.

6.2.   Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.

6.3.   Relevant kontingentkvittering kan kræves forevist som gyldig legitimation ved generalforsamlingen.

7.     BESLUTNINGSTAGEN.

7.1.   På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål, også lovændringer,­ men ikke foreningens ophør, ved et simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ved stemmelighed betragtes et forslag som bortfal­det.

8.     BESTYRELSEN.

8.1.   Bestyrelsen og dens formand vælges for to år, således at formand og kasserer vælges på lige årstal, næstformand og sekretær på ulige årstal. Øvrige bestyrelsesmedlemmer følger blot deres valgperiode uanset årstal. I tilfælde hvor et bestyrelsesmedlem afgår i utide, overtager suppleanten ikke alene funktionen men også den afgåendes valgperiode. Genvalg kan finde sted.

8.2.   Sekretæren udfærdiger referater af generalforsamlingen, og af bes­tyrelsens møder. I øvrigt fastlægger bestyrelsen selv sin forret­nings­orden.

8.3.   Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg og udpege repræsentanter til at varetage samarbejdet med andre organisationer.  Udvalgs­medlem­mer og repræsentanter udvælges fortrinsvis blandt forenin­gens medlem­mer.

9.    PRÆMIEREGULATIV.

9.1.   Vandrepræmier. Vandrepræmier for Klassemesterskab, Sjælland Rundt og Fyn Rundt gældende for klassebåde kan vindes af Banner 30’ere med klassebetegnelsen “Klassebåd ‐ Int./Nat.” uanset om de har motor eller ej.Vinderen afgøres efter det til enhver tid gældende handicap‐mål i den pågældende sejlads.

10.    OPHØR.

10.1.  Foreningen kan opløses på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af opløsning kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

10.2.  I tilfælde af opløsning tilfalder en evt. formue ungdomsarbejdet i Dansk Sejlunion.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.


*